ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้และนโยบายส่วนบุคคลของเราจะบังคับใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ Passiondelivery.com  โปรดอ่านข้อมูลเหล่านี้อย่างรอบคอบเนื่องจากส่งผลต่อสิทธิและความรับผิดตามกฎหมาย หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโปรดอย่าลงทะเบียนหรือใช้เว็บไซต์ Passiondelivery.com
 
การใช้เว็บไซต์ Passiondelivery.com
เว็บไซต์ Passiondelivery.com จัดให้ท่านได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ Passiondelivery.com นั้นท่านยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 
คำสั่งซื้อและการสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำขึ้นในเว็บไซต์ Passiondelivery.com จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าเฉพาะที่ท่านซื้อ ซึ่งสามารถพบได้ในหน้าผู้ค้า
 
ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน
 
การแก้ไข
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
 
การลงทะเบียน
ในการลงทะเบียนกับ Passiondelivery.com ท่านต้องมีอายุสิบแปดปีขึ้นไป หรือหากท่านเป็นนิติบุคคลธุรกิจท่านต้องดำเนินการโดยบุคคลที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไป ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องในรายละเอียดที่ท่านให้ไว้เมื่อใดก็ได้หลังจาก ได้ลงทะเบียนไปแล้ว ทั้งนี้บัญชี Passiondelivery.com ไม่ใช่บัญชีเครดิตและจะต้องชำระเงินเมื่อยืนยันการสั่งซื้อของท่าน
 
การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมและคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือคำสั่งซื้อที่ถูกส่งไปภายใต้รหัสผ่านของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยว่าบุคคลอื่นจะรู้รหัสผ่านของท่านโปรดติดต่อเราทันที เรามีระบบล็อกอินอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของท่าน เมื่อใดก็ตามที่ท่านออกจากไซต์เราขอแนะนำให้ท่านออกจากระบบด้วยตนเอง เราอาจกำหนดให้ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านหรือระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านหากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นหรือมีการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้เว็บไซต์ Passiondelivery.com อย่างไม่ถูกต้อง
 
การสั่งซื้อสินค้า
หากท่านได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ Passiondelivery.com  แล้ว ท่านจะมีภาระ ผูกพันที่จะต้องชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น ๆ ทุก ๆ ครั้งที่ท่านได้ทำการส่งคำสั่งซื้อไปจะเกิด สัญญาซื้อขายระหว่างท่านกับร้านค้าที่เกี่ยวข้องทันที และท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อของท่าน เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วถือว่าคำสั่งซื้อนั้น ๆ สำเร็จ และท่านจะได้รับการยืนยันทางอีเมลว่าคำสั่งซื้อของท่านได้ถูกจัดส่งไปให้ผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว
 
การส่งสินค้าทดแทน
ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าที่ซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความพร้อมของสินค้าเอง
 
ราคาสินค้า
ราคาของสินค้าจะเป็นราคา ณ เวลาที่ใบสั่งซื้อของท่านถูกจัดส่ง ราคาที่แจ้งในเว็บไซต์นี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 
การจัดส่งสินค้า
เราจะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ของท่านที่ระบุไว้เมื่อท่านตั้งค่าบัญชีหรืออัปเดตที่อยู่ดังกล่าว หากท่านเปลี่ยนที่อยู่ ท่านต้องแจ้งให้เราทราบเพื่อที่เราจะส่งไปยังที่อยู่ใหม่ที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่จะต้องทำก่อนกำหนดเวลาสั่งซื้อที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถดำเนินการนี้ได้ในหน้า “บัญชีของฉัน” บนเว็บไซต์
 
ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งกำหนดเวลาจัดส่งที่เหมาะสมให้กับผู้ค้า และให้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน ในกรณีที่ท่านมีคำสั่งให้เราทิ้งสินค้าไว้ตามที่อยู่ของท่านโดยไม่มีใครเฝ้าดูแล หรือท่านเองไม่สามารถอยู่รับสินค้าตัวตนเองในวันและเวลาที่นัดหมายให้จัดส่งได้ ทางเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีการดูแลนั้น ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัดความเสียหายที่เกิดจากการถูกขโมย การปลอมปน การปนเปื้อน และความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในตัวสินค้าที่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็งไว้ตลอดเวลา
 
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าเราจะทำการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้าขอให้เราจัดส่งไปหรือไม่ และปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหากพิจารณาแล้วว่าอาจมีปัญหาในการจัดส่ง
 
หากเราไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับท่าน หรือต้องส่งมอบล่าช้าเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะไม่ยอมรับความรับผิดต่อความไม่สะดวกหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ทั้งนี้ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้จัดส่งให้ท่าน
 
ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้จัดส่งตรงตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้  ซึ่งเราจะรับผิดจำกัดเฉพาะราคาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดส่งให้เท่านั้น
 
ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
ท่านต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยเร็วที่สุดหลังการจัดส่งและแจ้งให้เราทราบทันทีหากพบข้อบกพร่องใด ๆ ท่านจะได้รับเงินคืนสำหรับสินค้าที่บกพร่องหรือได้รับสินค้าทดแทน มิเช่นนั้นความรับผิดของเราจะจำกัดตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 
ท่านสามารถขอสินค้าทดแทนหรือเงินคืนได้เมื่อผ่านพ้นระยะเวลาการจัดส่งแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น ซึ่งเราจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วยืนยันกลับว่าคำขอของท่านได้รับอนุมัติหรือไม่
 
ค่าจัดส่ง
คำสั่งซื้อของท่านอาจมีค่าจัดส่ง ซึ่งค่าจัดส่งจะถูกแยกต่างหากให้ท่านเห็นชัดเจน ก่อนที่ท่านจะยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน
 
การชำระเงิน
เรายอมรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงกับท่านหากเราถูกปฏิเสธอำนาจในการเรียกชำระเงิน หรือเมื่อเราเชื่อว่าการชำระเงินจะถูกปฏิเสธในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
 
ในกรณีที่การชำระเงินล้มเหลวเกิดขึ้น และทางเรามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเรียกชำระเงินจากท่าน ท่านยินยอมที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นจะรวมถึงค่าบริหารจัดการไม่เกิน 1,000 บาทอีกด้วย และเราอาจขอให้หน่วยงานจัดเก็บหนี้เรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อใดก็ได้หลังจากการชำระเงินล้มเหลว
 
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกคำสั่งซื้อ
เมื่อสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
 
ไม่รับประกัน
ไม่มีการรับประกันหรือการรับประกันใด ๆ จาก Passiondelivery.com ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้  เว็บไซต์ Passiondelivery.com จัดให้โดย Passiondelivery.com โดยไม่มีการรับประกันหรือรับประกันใด ๆ ซึ่งท่านยอมรับว่าท่านมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 
แม้ว่าเราจะทำตามขั้นตอนที่สมควรเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ แต่เราไม่สามารถรับประกันหรือให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาและข้อมูลที่จัดทำโดยบุคคลที่สามและเราจะไม่รับประกัน สนับสนุน แสดงแทน รับรอง หรือรับประกันความแม่นยำของข้อมูล ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม หาก Passiondelivery.com ได้รับแจ้งถึงความไม่ถูกต้องในเนื้อหาบนเว็บไซต์เราจะพยายามแก้ไขความไม่ถูกต้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปฏิเสธภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:
 • ปัญหาทางเทคนิครวมทั้งข้อผิดพลาดหรือการขัดจังหวะของเว็บไซต์ Passiondelivery.com;
 • การเข้ากันไม่ได้ของเว็บไซต์ Passiondelivery.com กับอุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือการเชื่อมโยงด้านโทรคมนาคมของท่าน
 • ความไม่เหมาะสมไม่น่าไว้วางใจหรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ Passiondelivery.com แต่เราจะดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
 • ข้อผิดพลาด,ไวรัส, เวิร์ม, หรือ "ม้าโทรจัน";
 • ความไม่พร้อมของเว็บไซต์ Passiondelivery.com เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
ท่านตกลงยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามในกรณีต่อไปนี้:
 • ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ผลที่เกิดตามมา หรือความเสียหายโดยบังเอิญ
 • การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียเงินออมที่คาดว่าจะสูญ เสียธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายที่เสียไป (ไม่ว่าโดยตรง, เป็นผลสืบเนื่อง, บังเอิญ หรือโดยอ้อม)
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Passiondelivery.com
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดสูงสุดของเราที่เกิดจากการสั่งซื้อใด ๆ สำหรับการจัดหาสินค้าให้กับท่านภายใต้สัญญานี้จะ จำกัด เฉพาะราคาขายปลีกของสินค้าที่อยู่ในคำสั่งซื้อดังกล่าว
 
เราจะไม่ถือว่าเราฝ่าฝืนสัญญาหรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หากความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเราหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของเรานั้นเกิดจากสาเหตุหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการเกิดเพลิงไหม้ น้ำท่วม และการกระทำอื่น ๆ ของพระเจ้า การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การหยุดชะงักของวัสดุสิ้นเปลืองพลังงาน ความปั่นป่วนของพลเรือน การกระทำของการก่อการร้ายหรือสงคราม การเสียหายของอุปกรณ์ ปัญหาการจราจรบนท้องถนน
 
เราจะรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในการป้องกันข้อมูลของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูลของท่าน เว้นแต่ส่วนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
 
ไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะจำกัดความรับผิดของเราต่อความตายหรือการบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากความประมาทการละเมิดสัญญาหรือการฝ่าฝืนกฎหมายและคำจำกัดความใด ๆ เหล่านี้จะ จำกัด สิทธิตามกฎหมายของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของท่านโปรดติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใกล้บ้านท่าน
 
ธุรกิจอื่น ๆ
Passiondelivery.com มีความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเว็บไซต์ของตน อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่มีหนี้สินใด ๆ สำหรับภาระหน้าที่ของกันและกันหรือไม่เป็นความรับผิดร่วมกันหรือโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายใด ๆ

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท แนชเชอรัล แพ็ค จำกัด เป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ครอบครองเว็บไซต์ Passiondelivery.com รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดบนเว็ปไซต์ เช่น ส่วนคัดลอก โค้ด เนื้อหา ซอฟต์แวร์ วิดีโอเพลง เสียง กราฟิก รูปภาพ ภาพประกอบ งานศิลปะ ชื่อยี่ห้อ  เครื่องหมายการค้า รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ แต่เพียงผู้เดียว
 
ท่านสามารถดูเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ แต่ต้องไม่ใช้เนื้อหาทำซ้ำคัดลอกแก้ไขหรือแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดรวมทั้งหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นหรือเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Passiondelivery.com ลิงก์ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการแจ้งเตือนและอนุมัติจากเราก่อนที่จะมีการสร้างขึ้น
 
ข้อจำกัด
ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ Passiondelivery.com เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้:
 • เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท หมิ่นประมาทข่มขู่อันตราย หยาบคายลามกอนาจารหรือเป็นที่รังเกียจ
 • การส่งผ่านเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายกฎระเบียบหรือหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • รบกวนการใช้งานหรือความเพลิดเพลินของผู้อื่นในเว็บไซต์ Passiondelivery.com
 • ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
 • แทรกแซงหรือรบกวนเครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Passiondelivery.com
 • ทำส่งหรือเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
Passiondelivery.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโพสต์เนื้อหาลงในเว็บไซต์ Passiondelivery.com หรือนำเนื้อหาที่โพสต์ไว้แล้วออกบนเว็บไซต์ Passiondelivery.com
 
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดในกรณีที่เกิดความสูญเสีย ภาระรับผิด และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับเรา อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ Passiondelivery.com ของท่านในรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้

ความเป็นส่วนตัว
เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ถือเป็นเรื่องที่ต้องดูแลและรักษาความปลอดภัย เราไม่ได้ขาย ให้เช่า หรือถ่ายโอนข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของตน เว้นแต่ท่านจะตกลงเป็นอย่างอื่น
 
การร้องเรียน
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านตลอดเวลา หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ โปรดติดต่อเราทางอีเมล์ที่ [email protected]
 
การสละสิทธิ
หากท่านละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้และทางเรายังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับท่าน เราจะยังคงมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิดำเนินการและเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านในภายหลัง หรือในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้อีก
 
ความแตกแยก
หากข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือโดยศาลที่มีอำนาจใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่กระทบต่อความถูกต้องของข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 
อำนาจศาล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยื่นต่อเขตอำนาจศาลของศาลไทยในเรื่องข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกัน

สมัครรับอีเมลจากเรากันนะคะ


ต้องการให้เราอีเมลท่านเกี่ยวกับสินค้าและข้อเสนอพิเศษทุกสัปดาห์.

กรุณากรอกอีเมลของท่าน