เครื่องดื่ม

GranMonte Award Winning 2019 Viognier.

รหัสสินค้า : GMT036

Variety:  100% Viognier

Region:  Khao Yai Wine Geographical Indication,  Nakornratchasima, Thailand

Sub-region: Asoke Valley

Altitude: 350 m. above sea level Yearly

Yearly Rainfall::  1,400 mm Soil:  Well-drained red clay soil with weathered shale and limestone 

 

เป็นความภาคภมูิใจของ กราน-มอนเต้ ที9เป็นผ้ผูลติไวน์วิโอเนียร์ เพียงรายเดียวในประเทศไทย  เก็บองนุ่พนัธ์วุิโอเนียร์ในตอน กลางคืนที9มีอากาศเยน็และระดบัความหวานที9เหมาะสม หมกัในถงัโอ๊คฝรั9งเศสด้วยยีสต์ธรรมชาตจิากไร่องนุ่ บม่ในถงัโอ๊ค พร้อมยีสต์เป็นเวลา 7 เดือนเพื9อความนมุ่นวล มีกลนิ9หอมเหมือนผลไม้เมืองร้อน แอปริคอต ดอกสายนําRผงึR อลัมอนด์ และหอม พริกไทยขาวออ่นๆ มีความนมุ่  หอมกลนิ9ไม้โอ๊คอยา่งสมดลุย์ แอซดิดี เหมาะที9จะดื9มในชว่งเวลานีหRรือเก็บบม่ตอ่อีก 6-8 ปี 

น้ำหนัก : g.
ผู้ค้า : GranMonte

จัดส่งโดย GranMonte

฿995


ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ (0)

ไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้าสำหรับสินค้านี้


สมัครรับอีเมลจากเรากันนะคะ


ต้องการให้เราอีเมลท่านเกี่ยวกับสินค้าและข้อเสนอพิเศษทุกสัปดาห์.

กรุณากรอกอีเมลของท่าน